Odfoť autobus a vyhraj!

Pridané: 22.10.2021

Odfoť autobus a vyhraj JBL Cinema SB120 Soundbar.

ŠTATÚT SÚŤAŽE - INSTAGRAM

„Odfoť autobus a vyhraj!“

organizovanej spoločnosťou TOBI Real Košice s.r.o. na sociálnej sieti Instagram

1.           ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.   Obchodná spoločnosť TOBI Real Košice s.r.o., so sídlom Námestie osloboditeľov 3B, Košice - mestská časť Juh 040 01, IČO 50 451 766, DIČ 2120329497, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Sro, vložka č. 39698/V (ďalej aj len „Organizátor“ alebo „TOBIREAL“), je vyhlasovateľom a organizátorom súťaže „Odfoť autobus a vyhraj!“ (ďalej len „Súťaž“).

1.2.       Tento štatút Súťaže (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky účasti na Súťaži, pravidlá Súťaže, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na realizáciu Súťaže a vymedzuje práva a povinnosti účastníkov Súťaže (ďalej len „Súťažiaci“) a Organizátora.

1.3.       Štatút je jediným a úplným dokumentom upravujúcim Súťaž. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo inak spájaná so sociálnou sieťou Instagram (ďalej len „Instagram)“. Istagram nemá voči Súťažiacim, ani voči Organizátorovi, žiadne záväzky a povinnosti, ktorých splnenia by sa Súťažiaci a/alebo Organizátor mohol voči Instagramu domáhať.

1.4.       Zapojením sa do Súťaže Súťažiaci potvrdzuje, že sa oboznámil so Štatútom, že jeho ustanovenia sú mu jasné a zrozumiteľné a že bez výhrad súhlasí s podmienkami Súťaže tak, ako sú špecifikované v Štatúte. Štatút je dostupný na internetovej stránke spoločnosti TOBIREAL (www.tobireal.sk) a v sídle spoločnosti TOBIREAL.

1.5.       Účelom Súťaže je propagácia a podpora služieb poskytovaných spoločnosťou TOBIREAL.

 

2.           TRVANIE SÚŤAŽE

2.1.       Súťaž sa uskutoční v období od 1. decembra 2021 do 1.novembra 2022.

2.2.       Žrebovanie posledného výhercu Súťaže sa uskutoční v posledný deň trvania Súťaže podľa odseku 2.1 tohto Štatútu.

 

3.           VÝHRA

3.1.       Výhrou v Súťaži je šesť (6) kusov JBL Cinema SB120 Soundbar. Každý soundbar má hodnotu 189,95 €.

3.2.       Výhra v Súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou a na jej poskytnutie nemá žiadny Súťažiaci právny nárok. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.

3.3.       Za prípadné zdanenie výhry v Súťaži zodpovedá výlučne výherca.

3.4.       Ak sa do Súťaže nezapojí žiadny Súťažiaci, ak žiadny Súťažiaci nebude spĺňať podmienky účasti na Súťaži podľa tohto Štatútu alebo ak budú všetci Súťažiaci zo Súťaže vylúčení, výhru nezíska žiadna osoba.

 

4.           PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

4.1.       Súťažiacim môže byť iba osoba staršia ako 18 rokov, ktorá ma aktívne konto na Instagrame.

4.2.       Do žrebovania o výhru podľa článku 3 ods. 3.1 tohto Štatútu bude zaradený Súťažiaci, ktorý počas obdobia Súťaže podľa článku 2 ods. 2.1 tohto Štatútu

-        označí verejný profil spoločnosti TOBIREAL (https://www.instagram.com/tobi_real_kosice/) ako „Sledovať“ (tzv. follow) a súčasne,

-        vo svojom osobnom profile na Instagrame vytvorí príbeh (story), do ktorého vloží fotku autobusu Mestskej hromadnej Dopravy v Košiciach, na ktorom sa nachádza logo spoločnosti TOBIREAL, a do ktorého zároveň vloží @tobi_real_kosice .

4.3.       Organizátor zaradí do žrebovania o výhru podľa článku 3 tohto Štatútu iba Súťažiaceho, ktorý splní všetky podmienky účasti na Súťaži podľa odseku 4.1 a 4.2 tohto článku.

4.4.       Organizátor si vyhradzuje právo nezaradiť do žrebovania a vylúčiť zo Súťaže Súťažiaceho, ktorého príspevok je vulgárny, urážajúci, neslušný, hanebný alebo inak nevhodný, ako aj Súťažiaceho, ktorý sa na základe skoršieho žrebovania uskutočneného v rámci Súťaže stal výhercom výhry podľa článku 3 ods. 3.1 tohto Štatútu.

 

5.           ŽREBOVANIE

5.1.       Žrebovanie o výhru podľa článku 3 ods. 3.1 tohto Štatútu sa uskutoční celkovo šesť (6) krát, a v vždy v prvý pracovný deň mesiaca január 2022, marec 2022, máj 2022, júl 2022, september 2022 a november 2022.

5.2.       Do každého žrebovania podľa odseku 5.1 tohto článku bude zaradený Súťažiaci, ktorý ku dňu predchádzajúcemu žrebovaniu spĺňa podmienky účasti na Súťaži podľa článku 4 ods. 4.1 a 4.2 tohto Štatútu, ak nedôjde k jeho nezaradeniu do žrebovania podľa článku 4 ods. 4.4 tohto Štatútu.

5.3.       Každého súťažiaceho, ktorý vzíde zo žrebovania ako výherca Súťaže, bude Organizátor kontaktovať neverejnou správou na Instagrame, a to za účelom oznámenia o výhre a dojednania miesta a času prevzatia výhry. Výhercu oznámi Organizátor aj na verejnom profile Organizátora, s čím Súťažiaci bez výhrad súhlasí a na tento úkon udeľuje Organizátorovi súhlas.

5.4.       Organizátor nezodpovedá za doručenie správy výhercovi podľa odseku 5.2 tohto článku.

 

6.           OSOBITNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1.       Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť podmienky Súťaže, ako aj Súťaž prerušiť, pozastaviť, presunúť na iné časové obdobie, ako aj úplne zrušiť, čo Organizátor zverejní na svojom profile na Instagrame.

6.2.       Súťažiaci je oprávnený namietať neregulárnosť Súťaže, a to písomným listom doručeným Organizátorovi na adresu sídla Organizátora. Je výlučne záležitosťou Organizátora posúdiť dôvodnosť námietok Súťažiaceho. Organizátor je oprávnený, nie však povinný písomne odpovedať Súťažiacemu na podané námietky.

6.3.       Súťažiaci zapojením sa do Súťaže udeľuje Organizátorovi súhlas so spracovaním jeho osobných údajov, a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom na jeho jednoznačnú identifikáciu a následné kontaktovanie v prípade výhry v žrebovaní, na dobu najviac jeden (1) rok po skončení Súťaže. Súťažiaci ako dotknutá osoba má právo požadovať od Organizátora prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla Organizátora.

6.4.       Súťažiaci vyžrebovaný ako výherca môže udeliť Organizátorovi písomný súhlas, na základe ktorého bude Organizátor oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo-obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v Súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto odseku nie je podmienkou účasti na Súťaži ani na odovzdanie výhry.

6.5.       Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom začatia Súťaže, t. j. dňom 1. decembra 2021.

 

ŠTATÚT SÚŤAŽE - FACEBOOK

„Odfoť autobus a vyhraj!“

organizovanej spoločnosťou TOBI Real Košice s.r.o. na sociálnej sieti Facebook

1.           ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.   Obchodná spoločnosť TOBI Real Košice s.r.o., so sídlom Námestie osloboditeľov 3B, Košice - mestská časť Juh 040 01, IČO 50 451 766, DIČ 2120329497, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Sro, vložka č. 39698/V (ďalej aj len „Organizátor“ alebo „TOBIREAL“), je vyhlasovateľom a organizátorom súťaže „Odfoť autobus a vyhraj!“ (ďalej len „Súťaž“).

1.2.       Tento štatút Súťaže (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky účasti na Súťaži, pravidlá Súťaže, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na realizáciu Súťaže a vymedzuje práva a povinnosti účastníkov Súťaže (ďalej len „Súťažiaci“) a Organizátora.

1.3.       Štatút je jediným a úplným dokumentom upravujúcim Súťaž. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo inak spájaná so sociálnou sieťou Facebook (ďalej len „Facebook“). Facebook nemá voči Súťažiacim, ani voči Organizátorovi, žiadne záväzky a povinnosti, ktorých splnenia by sa Súťažiaci a/alebo Organizátor mohol voči Facebooku domáhať.

1.4.       Zapojením sa do Súťaže Súťažiaci potvrdzuje, že sa oboznámil so Štatútom, že jeho ustanovenia sú mu jasné a zrozumiteľné a že bez výhrad súhlasí s podmienkami Súťaže tak, ako sú špecifikované v Štatúte. Štatút je dostupný na internetovej stránke spoločnosti TOBIREAL (www.tobireal.sk) a v sídle spoločnosti TOBIREAL.

1.5.       Účelom Súťaže je propagácia a podpora služieb poskytovaných spoločnosťou TOBIREAL.

 

2.           TRVANIE SÚŤAŽE

2.1.       Súťaž sa uskutoční v období od 1. decembra 2021 do 1. decembra 2022.

2.2.       Žrebovanie posledného výhercu Súťaže sa uskutoční v posledný deň trvania Súťaže podľa odseku 2.1 tohto Štatútu.

 

3.           VÝHRA

3.1.       Výhrou v Súťaži je šesť (6) kusov JBL Cinema SB120 Soundbar. Každý soundbar má hodnotu 189,95 €.

3.2.       Výhra v Súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou a na jej poskytnutie nemá žiadny Súťažiaci právny nárok. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.

3.3.       Za prípadné zdanenie výhry v Súťaži zodpovedá výlučne výherca.

3.4.       Ak sa do Súťaže nezapojí žiadny Súťažiaci, ak žiadny Súťažiaci nebude spĺňať podmienky účasti na Súťaži podľa tohto Štatútu alebo ak budú všetci Súťažiaci zo Súťaže vylúčení, výhru nezíska žiadna osoba.

 

4.           PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

4.1.       Súťažiacim môže byť iba osoba staršia ako 18 rokov, ktorá ma aktívne konto na Facebooku.

4.2.       Do žrebovania o výhru podľa článku 3 ods. 3.1 tohto Štatútu bude zaradený Súťažiaci, ktorý počas obdobia Súťaže podľa článku 2 ods. 2.1 tohto Štatútu

-        označí verejný profil spoločnosti TOBIREAL (https://www.facebook.com/realitnakancelariaTOBIreal ) ako „Páči sa mi to“ (tzv. like), a súčasne,

-        označí ako „Páči sa mi to“ príspevok Organizátora o vyhlásení Súťaže, a súčasne

-        do komentára k príspevku Organizátora o vyhlásení Súťaže vloží fotku autobusu Mestskej hromadnej Dopravy v Košiciach, na ktorom sa nachádza logo spoločnosti TOBIREAL.

4.3.       Organizátor zaradí do žrebovania o výhru podľa článku 3 tohto Štatútu iba Súťažiaceho, ktorý splní všetky podmienky účasti na Súťaži podľa odseku 4.1 a 4.2 tohto článku.

4.4.       Organizátor si vyhradzuje právo nezaradiť do žrebovania a vylúčiť zo Súťaže Súťažiaceho, ktorého príspevok je vulgárny, urážajúci, neslušný, hanebný alebo inak nevhodný, ako aj Súťažiaceho, ktorý sa na základe skoršieho žrebovania uskutočneného v rámci Súťaže stal výhercom výhry podľa článku 3 ods. 3.1 tohto Štatútu.

 

5.           ŽREBOVANIE

5.1.       Žrebovanie o výhru podľa článku 3 ods. 3.1 tohto Štatútu sa uskutoční celkovo šesť (6) krát, a v vždy v prvý pracovný deň mesiaca február 2022, apríl 2022, jún 2022, august 2022, október 2022 a december 2022.

5.2.       Do každého žrebovania podľa odseku 5.1 tohto článku bude zaradený Súťažiaci, ktorý ku dňu predchádzajúcemu žrebovaniu spĺňa podmienky účasti na Súťaži podľa článku 4 ods. 4.1 a 4.2 tohto Štatútu, ak nedôjde k jeho nezaradeniu do žrebovania podľa článku 4 ods. 4.4 tohto Štatútu.

5.3.       Každého súťažiaceho, ktorý vzíde zo žrebovania ako výherca Súťaže, bude Organizátor kontaktovať neverejnou správou na Facebooku, a to za účelom oznámenia o výhre a dojednania miesta a času prevzatia výhry. Výhercu oznámi Organizátor aj na verejnom profile Organizátora, s čím Súťažiaci bez výhrad súhlasí a na tento úkon udeľuje Organizátorovi súhlas.

5.4.       Organizátor nezodpovedá za doručenie správy výhercovi podľa odseku 5.2 tohto článku.

 

6.           OSOBITNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1.       Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť podmienky Súťaže, ako aj Súťaž prerušiť, pozastaviť, presunúť na iné časové obdobie, ako aj úplne zrušiť, čo Organizátor zverejní na svojom profile na Facebooku.

6.2.       Súťažiaci je oprávnený namietať neregulárnosť Súťaže, a to písomným listom doručeným Organizátorovi na adresu sídla Organizátora. Je výlučne záležitosťou Organizátora posúdiť dôvodnosť námietok Súťažiaceho. Organizátor je oprávnený, nie však povinný písomne odpovedať Súťažiacemu na podané námietky.

6.3.       Súťažiaci zapojením sa do Súťaže udeľuje Organizátorovi súhlas so spracovaním jeho osobných údajov, a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom na jeho jednoznačnú identifikáciu a následné kontaktovanie v prípade výhry v žrebovaní, na dobu najviac jeden (1) rok po skončení Súťaže. Súťažiaci ako dotknutá osoba má právo požadovať od Organizátora prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla Organizátora.

6.4.       Súťažiaci vyžrebovaný ako výherca môže udeliť Organizátorovi písomný súhlas, na základe ktorého bude Organizátor oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo-obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v Súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto odseku nie je podmienkou účasti na Súťaži ani na odovzdanie výhry.

6.5.       Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom začatia Súťaže, t. j. dňom 1. decembra 2021.

 

 

JUDr. Róberta Mecková

konateľ TOBI Real Košice s.r.o.

TOP Nehnuteľnosti