spinner
Táto webová stránka používa súbory cookies. Ak má váš internetový prehliadač povolené ukladanie cookies, prehliadaním našej stránky súhlasíte s podmienkami používania cookies na našom webe Viac informácií →

Naše služby

Realitná kancelária TOBI Real Košice, s.r.o. ponúka široké portfólio realitných a finančných služieb. Radi Vám pomôžeme nielen pri hľadaní Vašej novej nehnuteľnosti, ale aj pri jej predaji.
 

Bezplatný právny servis

Kúpa a predaj bytu, domu či pozemku je spojený s právnymi rizikami, ktoré sa dotýkajú aj strany predajcu aj strany kupcu. V našej realitnej kancelárii kladieme dôraz na to, aby prebehol obchod nielen rýchlo, ale hlavne bezpečne. Všetky zmluvy pripravené v našej kancelárii spracúvajú právnici, aby sme čo najviac eliminovali problémy pri plnení vašich snov o bývaní.
 

Finančné a hypotekárne poradenstvo

Pre väčšinu kupujúcich je otázka financovania najdôležitejšou. TOBI Real Košice, s.r.o. sa spočiatku svojej existencie orientoval na sprostredkovanie a poradenstvo pri úveroch a hypotékach. V súčasnosti Vám tak práve okrem realitných služieb vieme ponúknuť aj plnohodnotný finančný servis. Naši odborníci pravidelne monitorujú novinky v legislatíve a ponukách bánk, preto ak hľadáte hypotéku, ušetríte nielen čas, ale získate aj informácie, ku ktorým by ste sa inak ľahko možno nedopátrali.
 

Siete spolupracujúcich poradcov

Či už kupujete, predávate alebo prenajímate, s každou operáciou sa spájajú otázky daňového a odvodového charakteru. V prípade potreby Vám radi zistíme všetky potrebné informácie k Vášmu problému alebo sprostredkujeme stretnutie so špičkovými odborníkmi v oblasti daní či práva.

Cenník

Naša realitná kancelária nevyžaduje od klienta, ktorý sa rozhodne predávať alebo kupovať nehnuteľnosť províziu vopred. Províziu vždy účtujeme podľa typu obchodu. Výška provízie je po dohode nasledovná:
 • 3 - 5% z predajnej ceny, presnú výšku provízie si naši makléri s vami dohodnú v závislosti od rozsahu poskytnutých služieb a jej výška bude uvedená v zmluve o sprostredkovaní,
 • pri predaji nehnuteľnosti v Maďarsku je výška provízie od 2.000 do 4.500 EUR v závislosti od hodnoty nehnuteľnosti, rozsahu nutných úkonov súvisiacich s predajom nehnuteľnosti ako aj poskytnutými službami.

V cene provízie sú zahrnuté:

 • vypracovanie kúpnej zmluvy a návrhu na vklad,
 • konzultácia pripomienkovania,
 • autorizácia kúpnej zmluvy našim advokátom JUDr. Jánom Jaššom LL.M.,
 • overenie podpisov predávajúceho,
 • elektronické podanie kúpnej zmluvy vrátane úhrady kolkov za štandardný prevod vlastníckych práv na katastri nehnuteľností,
 • v prípade hypoúveru sprostredkovanie vypracovania znaleckého posudku, poradenská činnosť v realitnej oblasti, oblasti hypoúverov a poistenia nehnuteľností.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok realitnej kancelárie TOBI Real Košice s.r.o.

 1. Tento reklamačný poriadok (ďalej ako „Reklamačný poriadok“) bol vypracovaný a prijatý spoločnosťou:

TOBI Real Košice, s.r.o., so sídlom Letná 10/41, 040 01 Košice, prevádzka Hlavná 24, 040 01 Košice, IČO: 50 451 766.

 1. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej realitná kancelária TOBI Real Košice s.r.o. poskytuje služby.
 2. Službou sa rozumie akákoľvek činnosť, ktorá je ponúknutá klientovi, tzn. poskytovanie realitného poradenstva a sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností. Služby musia byť poskytnuté riadne a určité plnenie nesmie mať vady.
 3. Realitná kancelária TOBI Real Košice s.r.o. je povinná oboznámiť klienta s obsahom platného Reklamačného poriadku a zároveň ho umiestniť na viditeľnom a klientovi dostupnom mieste v priestoroch svojej kancelárie. To, že bol klient oboznámený s Reklamačným poriadkom, potvrdzuje svojim podpisom Zmluvy o poskytovaní realitných služieb, prípadne inej obdobnej zmluvy/dohody.
 4. Ak klient usúdi, že služby poskytované realitnou kanceláriou TOBI Real Košice s.r.o. sú nevyhovujúce alebo bude mať k realizácii obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje reklamácie v realitnej kancelárii TOBI Real Košice s.r.o. s ktorou má podpísanú zmluvu o poskytnutí služieb.
 5. Klient uplatňuje prípadné reklamácie (ústne alebo písomné) za služby poskytnuté realitnou kanceláriou TOBI Real Košice s.r.o. Realitná kancelária TOBI Real Košice s.r.o. spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol. Klient má právo na kópiu reklamačného protokolu. K reklamácii je klient vždy povinný predložiť doklad o poskytnutí služby realitnou kanceláriou TOBI Real Košice s.r.o.
 6. Právo zodpovednosti za vady poskytovanej služby, musí klient u pracovníka realitnej kancelárie TOBI Real Košice s.r.o. uplatniť bez zbytočného odkladu, t.j. čo najrýchlejšie, potom ako chybu zistí, avšak nie neskôr ako tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa po ukončení poskytovanej služby, resp. odo dňa, kedy sa stala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie.
 7. V prípade, že klient neuplatní svoje právo v zmysle bodu 7. tohto Reklamačného poriadku, tak márnym uplynutím tejto lehoty toto právo zanikne.
 8. Reklamácia bude realitnou kanceláriou TOBI Real Košice s.r.o. vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsať  (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa realitná kancelária TOBI Real Košice s.r.o. klientom písomne nedohodne inak. Realitná kancelária TOBI Real Košice s.r.o. informuje klienta bezodkladne o výsledku reklamačného konania.
 9. Reklamáciu môže realitná kancelária TOBI Real Košice s.r.o. uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú.
 10. Pokiaľ realitná kancelária TOBI Real Košice s.r.o. uzná reklamáciu za oprávnenú, vykoná na svoje náklady úkony, ktorými odstráni vady, ak sú odstrániteľné, a v prípade neodstrániteľných vád poskytne zľavu z ceny alebo nanovo poskytne dané služby.
 11. Pokiaľ realitná kancelária TOBI Real Košice s.r.o. zamietne reklamáciu, informuje o tom bezodkladne klienta a uvedie dôvod zamietnutia. Neuznané reklamácie oprávňujú klienta na podanie žiadosti o opätovné preskúmanie oprávnenosti reklamácie do rúk štatutárneho orgánu spoločnosti, ktorý reklamáciu znovu posúdi a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámi klientovi.
 12. Vedenie realitnej kancelárie TOBI Real Košice s.r.o. vyhodnocuje každú prijatú reklamáciu a vyvodzuje príslušné opatrenia na nápravu konkrétnej reklamácie vrátane metodiky systémového riadenia v záujme ochrany klientov a ďalšieho zvyšovania rozsahu, úrovne a kvality poskytovaných služieb. Poverenou osobou pre vybavovanie reklamácii je JUDr. Róberta Mecková, konateľ, +421 915 962 655, roberta.meckova@tobireal.sk.
 13. Realitná kancelária TOBI Real Košice s.r.o. zaisťuje ochranu poskytnutých osobných údajov klientov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplnené niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 14. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2018 a vzťahuje sa na všetkých maklérov realitnej kancelárie TOBI Real Košice s.r.o.

POUČENIE O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na realitnú kanceláriu TOBI Real Košice s.r.o. (napr. e-mailom na adresu roberta.meckova@tobireal.sk) so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým realitná kancelária TOBI Real Košice s.r.o. vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že realitná kancelária TOBI Real Košice s.r.o. porušila jeho práva.
 2. Ak realitná kancelária TOBI Real Košice s.r.o. odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 3. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorej spotrebiteľ môže podať návrh na adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na adrese:  ars@soi.sk, adr@soi.sk. Ďalšie subjekty oprávnené na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov sú uvedené v on-line zozname subjektov.
 4. Klient (spotrebiteľ) realitnej kancelárie TOBI Real Košice s.r.o. môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu použiť platformu na riešenie sporov on-line, dostupnej na adrese: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_...
 5. Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu musí obsahovať:
 • meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
 • presné označenie realitnej kancelárie,
 • úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
 • označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
 • dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na realitnú kanceláriu so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s realitnou kanceláriou bol bezvýsledný,
 • vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu je dostupný on-line na adrese: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_...