Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

VAŠA REALITNÁ KANCELÁRIA

Dôvera, spoľahlivosť, empatia

Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

V súvislosti s využívaním našich služieb, predovšetkým v oblasti sprostredkovania predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností, naša  realitná kancelária, ako prevádzkovateľ, spracúva niektoré Vaše osobné údaje. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) je našim cieľom informovať Vás v zmysle Nariadenia.

Predmetom úpravy týchto podmienok ochrany osobných údajov (ďalej ako „podmienky“) je oboznámenie Vás ako dotknutej osoby predovšetkým o tom:

 • na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje,
 • komu ich môžeme poskytnúť,
 • aké sú Vaše práva,
 • kde a ako nás môžete kontaktovať v prípade, že máte otázku týkajúcu sa spracúvania Vašich osobných údajov.

Tieto podmienky sa  vzťahujú na nasledovné kategórie dotknutých osôb:

 • obchodní/zmluvní partneri – fyzické osoby,
 • osoby poverené konať za obchodných/zmluvných partnerov – právnické osoby,
 • klienti.

V prípade, ak máte záujem o získanie informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov v súvislosti s používaním našej webovej stránky, zasielaním newslettrov alebo navštevovaním našich profilov na sociálnych sieťach, nájdete ich samostatne upravené a umiestnené na našom webe www.tobireal.sk.

 

1. Informácia o Prevádzkovateľovi

 

Prevádzkovateľom je TOBI Real Košice s.r.o. so sídlom Námestie osloboditeľov 3B, IČO 50 451 766. Prevádzkovateľ je obchodnou spoločnosťou založenou podľa slovenského práva vykonávajúcou podnikateľskú činnosť, ktorou je sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností. Prevádzkovateľ je riadnym členom Národnej asociácie realitných kancelárii Slovenska so sídlom Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, IČO 31792332, zapísanej v Evidencii občianskych združení vedenom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, registračné číslo VVS/1-900/90-13663, (ďalej aj len „NARKS“). Bližšie informácie týkajúce sa výhod plynúcich pre dotknutú osobu z členstva realitnej kancelárie v NARKS sú dostupné na webovom sídle https://www.narks.sk/

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním svojich osobných údajov nás môžete kontaktovať na adrese Námestie osloboditeľov 3B, Košice – mestská časť Juh 040 01, prípadne emailom na e: info@tobireal.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle: 0915 962 655.

 

2. Aké osobné údaje spracúvame a za akým účelom? (viac pozri článok 3)

 

1. Ako prevádzkovateľ spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania. Pri každej kategórii dotknutej osoby to môžu byť iné osobné údaje. Osobné údaje sú spracúvané vždy na vopred vymedzený a legitímny účel, pričom bez ich spracúvania by tento účel nebolo možné dosiahnuť. Z uvedeného vyplýva, že ak by ste nám požadované osobné údaje neumožnili spracúvať, nemohli by sme napr.:

a) poskytovať Vám naše služby v oblasti predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností a iné súvisiace služby, o ktoré ste nás požiadali a máte záujem,

b) uzatvárať s Vami akékoľvek zmluvy,

c) odoberať od Vás tovar a/alebo Vaše služby,

d) komunikovať s našim obchodným/zmluvným partnerom, ktorý komunikuje s nami práve prostredníctvom Vás ako zamestnancom, konateľom, členom predstavenstva alebo inou poverenou osobou.

2. Ako prevádzkovateľ spracúvame bežné osobné údaje, predovšetkým:

a) identifikačné údaje – napr. titul, meno priezvisko, dátum narodenia, IČO, DIČ, IČ DPH

b) kontaktné údaje – napr. adresa bydliska, miesta podnikania, sídla, telefónne číslo, email, pracovná emailová adresa, pracovné telefónne číslo,

c) bankové údaje nevyhnutné za účelom realizácie našej spolupráce, vrátenia peňazí a pod. (okrem identifikačných a kontaktných údajov) – IBAN, SWIFT kód.

3. Ako prevádzkovateľ nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov.  

4. Vaše osobné údaje môžeme  spracúvať na základe nasledovných právnych základov:

a) ak ste vyjadrili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel (ďalej ako „Súhlas“),

b) ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti (ďalej ako „Zmluva“),

c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (ďalej ako „Zákon“),

d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa (ďalej ako „Oprávnený záujem“).

 

3. Špecifikácia rozsahu a účelu spracúvania osobných údajov podľa typu dotknutej osoby

 

A. Obchodní/zmluvní partneri – fyzické osoby

1. S prihliadnutím na skutočnosť, že vstupujete do zmluvných vzťahov s našou spoločnosťou, táto ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje. Z uvedeného dôvodu sa vzťahujú tieto podmienky v primeranom rozsahu aj na Vás. Našim cieľom je informovať Vás akým spôsobom spracúvame Vaše osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a v súvislosti s ním. 

2. Rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré získame priamo od Vás je nasledovný:

 • kontaktné a identifikačné údaje: napr. titul, meno, priezvisko, resp. obchodné meno, adresa bydliska/miesta podnikania, adresa na zasielanie písomností, emailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, IČO, DIČ, IČ DPH, ......
 • zmluvné údaje: vyplývajúce z obsahu uzavretej zmluvy a jej prípadných príloh, ktorú ste uzatvorili s prevádzkovateľom,
 • platobné údaje:  napr. IBAN a SWIFT kód,
 • údaje o korešpondencii a komunikácii: napr. emailová a písomná korešpondencia,
 • údaje obsiahnuté vo Vašej zložke obchodného/zmluvného partnera prevádzkovateľa.

3. Ako prevádzkovateľ budeme spracúvať Vaše osobné údaje na nasledovné účely a na týchto právnych základoch:

 • evidencia : vedenie záznamov o všetkých obchodných/zmluvných partneroch a existujúcom zmluvnom vzťahu. Právny základ – Zmluva  a Zákon,
 • účtovníctvo a dane: vedenie záznamov v súvislosti s realizáciou zmluvného vzťahu s obchodným/zmluvným partnerom za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z platnej právnej úpravy v súvislosti s finančnými plneniami. Právny základ – Zmluva a Zákon,
 • obchodná komunikácia s obchodným/zmluvným partnerom. Právny základ – Oprávnený záujem,
 • riešenie sporov: za účelom riešenia sporov, sťažností alebo súdnych, mimosúdnych či administratívnych konaní. Právny základ: Oprávnený záujem,
 • zabezpečenie dodržiavania povinností vyplývajúcich z právnej úpravy, napr. poskytnutie súčinnosti súdnemu exekútorovi, ochrana pred praním špinavých peňazí, vyhovenie súdnemu príkazu a pod. Právny základ – Zákon.

4. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov v zmysle časti A je Zmluva, Zákon a Oprávnený záujem. Oprávnený záujem prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov vo vyššie uvedených prípadoch prevažuje nad záujmami a právami dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ má záujem ochraňovať svoje práva, majetok a záujmy. Uvedený postup nezasahuje do záujmov a práv dotknutej osoby neprimeraným spôsobom.

5. Identifikácia príjemcov. Ako prevádzkovateľ môžeme za určitých okolností poskytnúť Vaše osobné údaje tretím stranám za nasledovných okolností:

 • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími osobami, ktoré nám poskytujú administratívne, účtovné, daňové, právne a IT služby, oprávneným orgánom štátu a samospráve, ak poskytovanie údajov prebieha na základe zákonnej povinnosti. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie osoby používať Vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi preukázateľnými pokynmi alebo v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi z platnej právnej úpravy. S výnimkami sa bude jednať o subjekty, s ktorými má prevádzkovateľ podpísané sprostredkovateľské zmluvy, v opačnom prípade sa bude jednať o samostatných prevádzkovateľov, ktorí spĺňajú všetky požiadavky vyplývajúce z platnej právnej úpravy, predovšetkým v oblasti ochrany osobných údajov.

6. Ako prevádzkovateľ nevykonávame prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín.

7. Doba uchovávania je závislá na dosiahnutí účelu spracúvania Vašich osobných údajov, následne budú Vaše osobné údaje zlikvidované. Dĺžka doby uchovávania vyplýva:

 • z príslušných právnych predpisov, ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na právnom základe – Zákon,
 • Vaše osobné údaje budeme spracúvať vo väčšine prípadov počas trvania Vášho zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom a zlikvidujeme ich po ukončení plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, predzmluvného vzťahu a do uplynutia aplikovateľných premlčacích, prekluzívnych, reklamačných, uschovávacích a iných obdobných lehôt, a to do uplynutia poslednej z nich, ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na právnom základe – Zmluva,
 • v prípade obchodnej komunikácie s obchodným/zmluvným partnerom 4 roky od skončenia zmluvného vzťahu,
 • z dôvodov vedenia súdneho konania je možné spracúvať Vaše osobné údaje aj dlhšie po dobu vedenia tohto súdneho sporu, prípadne následného vymáhania, napr. cestou exekúcie, dĺžku lehôt ustanovuje zákon.

8. Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní.

 

B. Osoby poverené konať za obchodných/zmluvných partnerov – právnické osoby

1. S prihliadnutím na skutočnosť, že vystupujete ako osoba poverená komunikovať za obchodného/zmluvného partnera – právnickú osobu, ktorá vstupuje, je alebo bola v zmluvnom vzťahu s našou spoločnosťou, táto ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje. Z uvedeného dôvodu sa vzťahujú tieto podmienky v primeranom rozsahu aj na Vás. Našim cieľom je informovať Vás akým spôsobom spracúvame Vaše osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu medzi obchodným/zmluvným partnerom a prevádzkovateľom a v súvislosti s ním alebo počas času, počas ktorého budete osobou poverenou komunikovať za obchodného/zmluvného partnera – právnickú osobu. Tieto podmienky sa vzťahujú aj na spracúvanie osobných údajov fyzických osôb, ktoré zastupujú obchodného/zmluvného partnera prevádzkovateľa pri komunikácii s prevádzkovateľom (ústnej, písomnej, emailovej, telefonickej a pod.).

Vaše údaje najčastejšie získavame a spracúvame v predzmluvných rokovaniach alebo počas trvania zmluvného vzťahu pri zmluvnom vzťahu medzi prevádzkovateľom a obchodným/zmluvným partnerom, pre ktorého pracujete ako zamestnanec, subdodávateľ alebo člen jeho orgánov alebo v inom podobnom vzťahu. Vaše osobné údaje sú niekedy uvedené priamo v zmluvách alebo získané v súvislosti s ich plnením. Pomerne často ich získavame priamo od Vás, niekedy však od obchodného/zmluvného partnera, pre ktorého pracujete, prípadne údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov (napr. z verejných registrov alebo webovej stránky obchodného zmluvného partnera).

2. Rozsah spracúvaných osobných  údajov, ktoré získame priamo od Vás je nasledovný:

 • kontaktné a identifikačné údaje: napr. titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa na zasielanie písomností, emailová adresa, telefónne číslo,
 • pracovné kontaktné údaje: pracovná emailová adresa, telefónne číslo (v prípade obchodného/zmluvného partnera, ktorého zastupujete),
 • údaje o Vašom postavení v štruktúre obchodného/zmluvného partnera: napr. názov pozície, súvisiace oprávnenia, zodpovednosti.

3. Ako prevádzkovateľ budeme spracúvať Vaše osobné údaje na nasledovné účely a na týchto právnych základoch:

 • evidencia obchodných/zmluvných partnerov: vedenie záznamov o všetkých obchodných partneroch prevádzkovateľa. Dôvodom spracúvania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že zastupujete obchodného/zmluvného partnera, či už ako jeho zamestnanec, člen štatutárneho orgánu alebo inak poverená osoba, s ktorým spolupracujeme, máme záujem spolupracovať alebo sme donedávna spolupracovali. Aby bolo možné uzatvoriť a plniť zmluvu s týmto obchodným/zmluvným partnerom, ktorého zastupujete, resp. realizovať nejaký iný záujem, je nevyhnutné spracúvať Vaše osobné údaje. Právny základ – Oprávnený záujem,
 • obchodná komunikácia s pracovníkmi a členmi orgánov obchodných/zmluvných partnerov a  ďalšími osobami v podobnom postavení k prevádzkovateľovi. Právny základ – Oprávnený záujem,
 • riešenie sporov: za účelom riešenia sporov, sťažností alebo súdnych, mimosúdnych či administratívnych konaní. Právny základ: Oprávnený záujem,
 • zabezpečenie dodržiavania povinností vyplývajúcich z právnej úpravy, napr. poskytnutie súčinnosti súdnemu exekútorovi, ochrana pred praním špinavých peňazí, vyhovenie súdnemu príkazu a pod. Právny základ – Zákon.

4. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov v zmysle časti B je Zákon a Oprávnený záujem. Oprávnený záujem prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov vo vyššie uvedených prípadoch prevažuje nad záujmami a právami dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ má záujem ochraňovať svoje práva, majetok a záujmy. Uvedený postup nezasahuje do záujmov a práv dotknutej osoby neprimeraným spôsobom.

5. Identifikácia príjemcov. Ako prevádzkovateľ môžeme za určitých okolností poskytnúť Vaše osobné údaje tretím stranám za nasledovných okolností:

 • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími osobami, ktoré nám poskytujú administratívne, účtovné, daňové, právne a IT služby, oprávneným orgánom štátu a samospráve, ak poskytovanie údajov prebieha na základe zákonnej povinnosti. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie osoby používať Vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi preukázateľnými pokynmi alebo v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi z platnej právnej úpravy. S výnimkami sa bude jednať o subjekty, s ktorými má prevádzkovateľ podpísané sprostredkovateľské zmluvy, v opačnom prípade sa bude jednať o samostatných prevádzkovateľov, ktorí spĺňajú všetky požiadavky vyplývajúce z platnej právnej úpravy, predovšetkým v oblasti ochrany osobných údajov.

6. Ako prevádzkovateľ nevykonávame prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín.

7. Doba uchovávania je závislá na dosiahnutí účelu spracúvania Vašich osobných údajov, následne budú Vaše osobné údaje zlikvidované. Dĺžka doby uchovávania vyplýva:

 • z príslušných právnych predpisov, ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na právnom základe – Zákon,
 • Vaše osobné údaje budeme spracúvať vo väčšine prípadov počas trvania Vášho zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom a zlikvidujeme ich po ukončení plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, predzmluvného vzťahu a do uplynutia aplikovateľných premlčacích, prekluzívnych, reklamačných, uschovávacích a iných obdobných lehôt, a to do uplynutia poslednej z nich, ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na právnom základe – Oprávnený záujem,
 • v prípade obchodnej komunikácie s pracovníkmi a členmi orgánov obchodných/zmluvných partnerov a  ďalšími osobami v podobnom postavení k prevádzkovateľovi 4 roky od skončenia zmluvného vzťahu,
 • z dôvodov vedenia súdneho konania s obchodným/zmluvným partnerom je možné spracúvať Vaše osobné údaje aj dlhšie po dobu vedenia tohto súdneho sporu, prípadne následného exekučného vymáhania, dĺžku lehôt ustanovuje zákon.

8. Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní.

 

C. Klienti

1. S prihliadnutím na skutočnosť, že vstupujete do zmluvných vzťahov s našou spoločnosťou, táto ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje. Z uvedeného dôvodu sa vzťahujú tieto podmienky v primeranom rozsahu aj na Vás. Našim cieľom je informovať Vás akým spôsobom spracúvame Vaše osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a v súvislosti s ním. 

Do zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou viete vstúpiť aj bez uzavretia písomnej zmluvy. Deje sa tak v prípadoch, ak nás požiadate o poskytnutie nejakej služby alebo vykonanie nejakej činnosti, v rámci ktorej bude z našej strany nevyhnutné, aby sme spracovali Vaše osobné údaje a bude sa tak diať bez uzavretia písomnej zmluvy.

V tejto časti podmienok je popísané aj spracúvanie osobných údajov osôb, s ktorými prevádzkovateľ nevstupuje do zmluvného vzťahu, no napriek tomu spracúva ich osobné údaje z dôvodu, že je to v oprávnenom záujme prevádzkovateľa alebo iného klienta. Typickým príkladom je napr. situácia, keď prevádzkovateľ spracúva osobné údaje predávajúceho /kupujúceho za účelom prípravy kúpnej zmluvy na byt pre iného klienta. Bez poskytnutia týchto osobných údajov by danú zmluvu nebolo možné uzavrieť.

V niektorých prípadoch je rozsah spracúvaných osobných údajov daný iba všeobecnou požiadavkou na identifikáciu klienta ako zmluvnej strany napr. jeho menom, priezviskom, adresou a prípadne emailom či telefónnym číslom. V iných prípadoch nám rozsah spracúvaných osobných údajov určuje priamo platná právna úprava, ktorá presne špecifikuje, ktoré osobné údaje musia byť obsiahnuté v právnom dokumente, ktorý pre Vás pripravujeme, napr. kúpna zmluva na byt. V uvedenom prípade je naozaj nevyhnutné, aby sme spracúvali všetky požadované osobné údaje (napr. rodné priezvisko či rodné číslo), inak by sme napr. nevedeli podať návrh na vklad takejto kúpnej zmluvy na príslušný okresný úrad, katastrálny odbor.  

2. Rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré získame priamo od Vás je nasledovný:

 • kontaktné a identifikačné údaje: napr. titul, meno, priezvisko, resp. obchodné meno, adresa bydliska/miesta podnikania, adresa na zasielanie písomností, emailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, IČO, DIČ, IČ DPH, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu,
 • zmluvné údaje: vyplývajúce z obsahu uzavretej zmluvy a jej prípadných príloh, ktorú ste uzatvorili s prevádzkovateľom alebo iným klientom,
 • platobné údaje:  napr. IBAN a SWIFT kód,
 • údaje o korešpondencii a komunikácii: napr. emailová a písomná korešpondencia,
 • údaje obsiahnuté vo Vašej zložke klienta.

3. Ako prevádzkovateľ budeme spracúvať Vaše osobné údaje na nasledovné účely a na týchto právnych základoch:

 • evidencia : vedenie záznamov o všetkých klientoch a existujúcom zmluvnom vzťahu. Právny základ – Zmluva  a Zákon.
 • evidencia : vedenie záznamov o všetkých klientoch, ktorí nie sú s prevádzkovateľom v zmluvnom vzťahu (napr. záujemcovia o predaj, prenájom, kúpu, ohliadku nehnuteľností alebo ak sú v  zmluvnom vzťahu s iným klientom. Právny základ – Oprávnený záujem a Zákon.
 • účtovníctvo a dane: vedenie záznamov v súvislosti s realizáciou zmluvného vzťahu s klientom za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z platnej právnej úpravy v súvislosti s finančnými plneniami. Právny základ – Zmluva a Zákon,
 • recenzia klienta v súvislosti s poskytnutými službami. Právny základ – Súhlas,
 • vybavovanie reklamácií a plnenie povinností v zmysle spotrebiteľského práva. Právny základ - Zákon
 • riešenie sporov: za účelom riešenia sporov, sťažností alebo súdnych, mimosúdnych či administratívnych konaní. Právny základ: Oprávnený záujem,
 • zabezpečenie dodržiavania povinností vyplývajúcich z právnej úpravy, napr. poskytnutie súčinnosti súdnemu exekútorovi, ochrana pred praním špinavých peňazí, vyhovenie súdnemu príkazu a pod. Právny základ – Zákon.

4. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov v zmysle časti je Zmluva, Zákon, Súhlas a Oprávnený záujem. Oprávnený záujem prevádzkovateľa, resp. klienta na spracúvaní osobných údajov vo vyššie uvedených prípadoch prevažuje nad záujmami a právami dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ má záujem ochraňovať svoje práva, majetok a záujmy. Uvedený postup nezasahuje do záujmov a práv dotknutej osoby neprimeraným spôsobom.

5. Identifikácia príjemcov. Ako prevádzkovateľ môžeme za určitých okolností poskytnúť Vaše osobné údaje tretím stranám za nasledovných okolností:

 • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími osobami, ktoré nám poskytujú administratívne, účtovné, daňové, právne a IT služby, oprávneným orgánom štátu a samospráve, ak poskytovanie údajov prebieha na základe zákonnej povinnosti. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie osoby používať Vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi preukázateľnými pokynmi alebo v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi z platnej právnej úpravy. V prípadoch zastrešovania obchodu zo strany prevádzkovateľa môžu byť Vaše osobné údaje zdieľané so znalcom, notárom, hypotekárnym poradcom (o tejto skutočnosti budete vopred informovaní v procese poskytovania služieb zo strany prevádzkovateľa, pretože to bude nadväzovať na prípadnú potrebu oceniť nehnuteľnosť alebo zabezpečiť financovanie zo strany financujúcej banky, ktorej služby sprostredkuje hypotekárny poradca) bankou, príslušným okresným úradom – katastrálny odbor. Špecifický prípad sprístupnenia Vašich osobných údajov nastáva ak druhého klienta zastupuje iná realitná kancelária, pretože sa jedná o spoločný obchodný prípad s prevádzkovateľom. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie osoby používať Vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi preukázateľnými pokynmi, prípadne povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona. S výnimkami sa bude jednať o subjekty, s ktorými má prevádzkovateľ podpísané sprostredkovateľské zmluvy, v opačnom prípade sa bude jednať o samostatných prevádzkovateľov, ktorí spĺňajú všetky požiadavky vyplývajúce z platnej právnej úpravy, predovšetkým v oblasti ochrany osobných údajov.

6. Ako prevádzkovateľ nevykonávame prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín.

7. Doba uchovávania je závislá na dosiahnutí účelu spracúvania Vašich osobných údajov, následne budú Vaše osobné údaje zlikvidované. Dĺžka doby uchovávania vyplýva:

 • z príslušných právnych predpisov, ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na právnom základe  – Zákon
 • z obsahu udeleného súhlasu, ak nie je uvedená iná doba, potom nám súhlas udeľujete na dobu 5 rokov, ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na právnom základe – Súhlas,
 • Vaše osobné údaje budeme spracúvať vo väčšine prípadov počas trvania Vášho zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom alebo Vášho zmluvného vzťahu s iným klientom a zlikvidujeme ich po ukončení plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, predzmluvného vzťahu a do uplynutia aplikovateľných premlčacích, prekluzívnych, reklamačných, uschovávacích a iných obdobných lehôt, a to do uplynutia poslednej z nich, ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na právnom základe - Zmluva
 • z dôvodov vedenia súdneho konania je možné spracúvať Vaše osobné údaje aj dlhšie po dobu vedenia tohto súdneho sporu, prípadne následného vymáhania, napr. cestou exekúcie, dĺžku lehôt ustanovuje zákon.

8. Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní.

 

4. Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

 

1. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.

2. Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, alebo na doplnenie neúplných osobných údajov. Ak zistíte, že o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplné údaje, neváhajte nás, prosím, kontaktovať na adrese Námestie osloboditeľov 3B, 040 01 Košice, prípadne emailom na e: info@tobireal.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle: 0915 962 655.

3. Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch, alebo oprávnených záujmoch tretích osôb, môžete kedykoľvek namietať, aj bez uvedenia dôvodov. Námietku musíme riadne posúdiť. Ak nepreukážeme, že máme na spracúvanie nevyhnutné oprávnené dôvody a že tieto prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

4. Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k svojim osobným údajom. V prípade naplnenia podmienok definovaných Nariadením nás môžete požiadať o výpis svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

5. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vami udeleného súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Váš súhlas je možné odvolať spôsobom ako ste nám ho udelili.

6. Za určitých okolností môžete požiadať o obmedzenie spracúvania, o prenos svojich osobných údajov (ak sme ich získali na základe zmluvy alebo súhlasu) a taktiež máte právo dosiahnuť vymazanie svojich osobných údajov.

7. V prípade naplnenia podmienok definovaných Nariadením nás môžete požiadať o výpis svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

8. Ak máte otázku týkajúcu sa spracúvania Vašich osobných údajov, neváhajte nás prosím, kontaktovať na adrese Námestie osloboditeľov 3B, 040 01 Košice, prípadne emailom na e: info@tobireal.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle: 0915 962 655.

9. Máte právo na to, aby sme Vám ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámili porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.


V Košiciach, dňa 15.2.2024
TOBI Real Košice s.r.o.

 

 

Podmienky ochrany osobných údajov - NEWSLETTER

V súvislosti s odberom newslettrov od spoločnosti TOBI Real Košice s.r.o. so sídlom Námestie osloboditeľov 3B, IČO 50 451 766, táto ako prevádzkovateľ spracúva niektoré Vaše osobné údaje. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) je našim cieľom informovať Vás v zmysle Nariadenia.

Prostredníctvom newslettra máme záujem Vás informovať o najnovšej ponuke a aktuálnej činnosti našej realitnej kancelárie (prevádzkovateľa). Newsletter Vám bude doručovaný spravidla raz za mesiac.

Predmetom úpravy týchto podmienok ochrany osobných údajov (ďalej ako „podmienky“) je oboznámenie Vás ako dotknutej osoby predovšetkým o tom:

 • na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje,
 • komu ich môžeme poskytnúť,
 • aké sú Vaše práva,
 • kde a ako nás môžete kontaktovať v prípade, že máte otázku týkajúcu sa spracúvania Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľom je TOBI Real Košice s.r.o. so sídlom Námestie osloboditeľov 3B, IČO 50 451 766, ktorý je obchodnou spoločnosťou založenou podľa slovenského práva vykonávajúcou realitnú činnosť a to aj prostredníctvom webu: www.tobireal.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním svojich osobných údajov nás môžete kontaktovať na adrese TOBI Real Košice s.r.o. so sídlom Námestie osloboditeľov 3B, IČO 50 451 766, prípadne emailom na e: info@tobireal.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle: 0915 962 655.

Ako prevádzkovateľ spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania. Osobné údaje sú spracúvané vždy na vopred vymedzený a legitímny účel, pričom bez ich spracúvania by tento účel nebolo možné dosiahnuť. Z uvedeného vyplýva, že ak by ste nám požadované osobné údaje neumožnili spracúvať, nemohli by sme Vám newsletter zasielať.

Ako prevádzkovateľ v súvislosti so zasielaním newslettra spracúvame bežné osobné údaje v rozsahu: emailová adresa, ak je vyvoditeľné – meno, priezvisko a pohlavie. Ako prevádzkovateľ nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov. 

Ako prevádzkovateľ nevykonávame prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín a Vaše  osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní

Vaše osobné údaje budeme zdieľať s tretími osobami, ktoré nám poskytujú služby (napr. marketingové spoločnosti a dodávatelia webového rozhrania, spoločnosť zabezpečujúca správu a rozosielanie newslettrov). Rovnako budú Vaše osobné údaje v zákonnom rozsahu poskytované iným subjektom, pri ktorých nám táto povinnosť vyplýva z platnej právnej úpravy. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie osoby používať Vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi preukázateľnými pokynmi a platnou právnou úpravou.

Tieto podmienky sa vzťahujú na odoberateľov newslettra, ktorí sami aktívne požiadali o jeho zasielanie zo strany prevádzkovateľa (teda na jeho zasielanie udelili súhlas) alebo ktorým bol zo strany prevádzkovateľa zaslaný bez predošlej požiadavky z ich strany, pretože na tom má prevádzkovateľ oprávnený záujem z dôvodu predchádzajúceho kontaktu či spolupráce s dotknutou osobou.

ZASIELANIE NEWSLETTRA NA ZÁKLADE SÚHLASU

 1. Vaše osobné údaje spracúvame na základe toho, že ste s tým vyjadrili súhlas (právny základ). Ak ste sami požiadali o zasielanie newslettra, potvrdili ste vedomosť a súhlas s týmito podmienkami.
 2. Vami udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať a to aj bez uvedenia dôvodu. Môžete tak urobiť kedykoľvek odhlásením sa z odberu newlettra. Túto možnosť Vám poskytujeme v každom jednom newslettri, ktorý sme Vám zaslali alebo zašleme.
 3. Doba uchovávania je daná dobou, po ktorú budete prihlásený na odber newslettra. Uvedenú dobu je možné skrátiť odvolaním Vášho súhlasu (viď vyššie). V prípade spracúvania osobných údajov na základe Vášho súhlasu budú tieto zlikvidované do 6 mesiacov od uplynutia odsúhlasenej doby, resp.do 7 dní po dni, v ktorom ste Váš súhlas odvolali.

ZASIELANIE NEWSLETTRA NA ZÁKLADE OPRÁVNENÉHO ZÁUJMU

 1. Vaše osobné údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu (právny základ). O zasielanie newslettra ste nás síce výslovne nepožiadali, ale disponujeme Vašou emailovou adresou, pretože ste s nami boli v kontakte a poskytovali sme Vám služby alebo informácie v nedávnej minulosti a sme toho názoru, že by Vás informácie uvedené v newslettri mohli zaujať.
 2. Doba uchovávania v prípade zasielania newslettrov na základe nášho oprávneného záujmu uplynie vznesením námietky spracúvania Vašich osobných údajov takýmto spôsobom alebo uplynutím jedného roka potom, čo sme prestali zasielať newslettre. Namietať spracúvanie Vašich osobných údajov môžete urobiť kedykoľvek aj odhlásením sa z odberu newlettra. Túto možnosť vám poskytujeme  v každom jednom newslettri, ktorý sme Vám zaslali alebo zašleme. V prípade spracúvania osobných údajov vyššie uvedeným spôsobom budú Vaše osobné údaje zlikvidované do 6 mesiacov od uplynutia jedného roka potom, čo sme prestali zasielať newslettre, resp. po dni, v ktorom ste namietali spracúvanie Vašich osobných údajov v zmysle týchto podmienok.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

 1. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.
 2. Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, alebo na doplnenie neúplných osobných údajov. Ak zistíte, že o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplné údaje, neváhajte nás, prosím, kontaktovať na adrese TOBI Real Košice s.r.o. so sídlom Námestie osloboditeľov 3B, IČO 50 451 766, prípadne emailom na e: info@tobireal.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle: 0915 962 655.
 3. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Váš súhlas je možné odvolať spôsobom ako ste nám ho udelili.
 4. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu, máte právo takúto formu spracúvania Vašich osobných údajov namietať, a to aj bez uvedenia dôvodu. V tomto prípade musíme námietku automaticky akceptovať a prestať spracúvať Vaše osobné údaje na tento účel. Námietku nám môžete poslať akýmkoľvek spôsobom na niektorý kontaktný údaj uvedený v tomto dokumente (rovnako odhlásením sa z odberu newslettra).
 5. Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k svojim osobným údajom. V prípade naplnenia podmienok definovaných Nariadením nás môžete požiadať o výpis svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.
 6. Za určitých okolností môžete požiadať o obmedzenie spracúvania, o prenos svojich osobných údajov a taktiež máte právo dosiahnuť vymazanie svojich osobných údajov.
 7. Máte právo na to, aby sme Vám ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámili porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.

V Košiciach, dňa 15.2.2024


TOBI Real Košice s.r.o.

 

 

Podmienky ochrany osobných údajov – SOCIÁLNE SIETE

1. Úvodné informácie

V súvislosti s pôsobením spoločnosti TOBI Real Košice s.r.o. so sídlom Námestie osloboditeľov 3B, IČO 50 451 766 na sociálnych sieťach, táto ako prevádzkovateľ spracúva niektoré Vaše osobné údaje. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) je našim cieľom informovať Vás v zmysle Nariadenia.

Predmetom úpravy týchto podmienok ochrany osobných údajov (ďalej ako „podmienky“) je oboznámenie Vás ako dotknutej osoby predovšetkým o tom:

 • na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje,
 • komu ich môžeme poskytnúť,
 • aké sú Vaše práva,
 • kde a ako nás môžete kontaktovať v prípade, že máte otázku týkajúcu sa spracúvania Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľom je TOBI Real Košice s.r.o. so sídlom Námestie osloboditeľov 3B, IČO 50 451 766, ktorý je obchodnou spoločnosťou založenou podľa slovenského práva vykonávajúcou realitnú činnosť a to aj prostredníctvom webu: www.tobireal.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním svojich osobných údajov nás môžete kontaktovať na adrese TOBI Real Košice s.r.o. so sídlom Námestie osloboditeľov 3B, IČO 50 451 766, prípadne emailom na e: info@tobireal.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle: 0915 962 655.

Ako prevádzkovateľ spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania. Osobné údaje sú spracúvané vždy na vopred vymedzený a legitímny účel, pričom bez ich spracúvania by tento účel nebolo možné dosiahnuť. Z uvedeného vyplýva, že ak by ste nám požadované osobné údaje neumožnili spracúvať, nemohli by ste naše stránky no sociálnych sieťach navštevovať a využívať. Naša spoločnosť prevádzkuje nasledovné  profilové stránky (ďalej aj ako „Profil“) na sociálnych sieťach:

V súvislosti so skutočnosťou, že pri užívaní sociálnych sietí dochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov aj zo strany konkrétnej sociálnej siete, vystupuje predmetná sociálna sieť ako samostatný prevádzkovateľ, prípadne sprostredkovateľ v zmysle čl. 28. Nariadenia v súvislosti so zabezpečením správy a správneho fungovania konta Prevádzkovateľa na danej sociálnej sieti.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na svojom Profile na sociálnej sieti za účelom informovania návštevníkov týchto stránok na sociálnych sieťach (ďalej aj ako „Návštevník“) o ponukách, službách, akciách, súťažiach, alebo iných marketingových aktivitách a samozrejme aj za účelom komunikácie s Návštevníkmi.

Aj napriek tomu, že vo vyššie uvedených prípadoch dochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov viacerými subjektami (Prevádzkovateľ a daná sociálna sieť), vždy sa snažíme o to, aby predmetné spracúvanie prebiehalo v súlade s platnou právnou úpravou. Sociálne siete Prevádzkovateľovi v určitých prípadoch poskytujú štatistiky, pričom ich rozsah a obsah vie Prevádzkovateľ ovplyvniť v minimálnej miere.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na sociálnych sieťach si Vás dovoľujeme upozorniť, že aj samotní prevádzkovatelia sociálnych sietí spracúvajú Vaše osobné údaje samostatne vo svojom mene pre vlastné účely. Podmienky tohto spracúvania Vašich osobných údajov nájdete na webe alebo v aplikácii danej sociálnej siete.

2. Aké osobné údaje spracúvame a za akým účelom?

1. Ako prevádzkovateľ vo Vašom prípade nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov.   

2. Vaše osobné údaje spracúvame na tzv. oprávnenom záujme, pretože spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa (ďalej ako „Oprávnený záujem“).

3. V prípade ak sa zúčastníte akejkoľvek súťaže na našom Profile a ako Prevádzkovateľ sme Vás neoboznámili s osobitnými podmienkami spracúvania osobných údajov v súvislosti s touto súťažou, ako aj v prípade ak ste nám neudelili výslovný súhlas, budú Vaše osobné údaje, ktoré nám v tejto súvislosti poskytnete spracúvané na základe Oprávneného záujmu a použité výlučne za účelom zrealizovania súťaže, vyžrebovania výhercu, oznámenia o výhre, anonymizovaného oznámenia výhercov ako aj zaslanie výhry. Ako Návštevník Profilu práve Vy určuje rozsah a obsah osobných údajov, ktoré sa budú následne spracúvať. Napr. tým, že na našom Profile pridáte komentár, fotografiu, video, užívateľský profil alebo tzv. lajk (ďalej aj ako „Príspevok“). V tejto súvislosti dávame do Vašej pozornosti, že  ak Príspevok bude svojim obsahom porušovať právne predpisy alebo bude nenávistnej/vulgárnej povahy, má ho Prevádzkovateľ právo vymazať. Váš príspevok môžeme zdieľať aj na našom webe, za predpokladu, že ide o funkciu sociálnej siete a komunikujeme s Vami prostredníctvom tejto sociálnej siete.

4. Ak by ste nám zaslali správu, ktorá bude obsahovať osobné údaje (napr. v rámci súkromného četu), spracúva tieto osobné údaje výlučne Prevádzkovateľ, výnimočne ich môžu spracúvať aj naši sprostredkovatelia, samozrejme plne v súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenia. V prípade ak z obsahu Vašej správy vyhodnotíme, že sa jedná o podnet, ktorý má vybaviť náš zmluvný partner, bude mu Vaša požiadavka zaslaná v anonymizovanej podobe. Ak by na vybavenie tohto podnetu bolo nevyhnutné sprístupniť aj Vaše osobné údaje, požiadame Vás o udelenie predchádzajúceho súhlasu.

5. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov na základe týchto podmienok zodpovedá iba v prípade vlastných marketingových aktivít a jeho vlastných kampaniach na jeho oficiálnych Profiloch na konkrétnej sociálnej sieti.

6. Vaše osobné údaje na sociálnych sieťach spracúvame na nasledovné účely a nasledovnom právnom základe:

 • sociálne siete – správa profilov na sociálnych sieťach, vrátane komunikácie a diskusie s návštevníkmi. Právny základ: Oprávnený záujem
 • sociálne siete – štatistické účely. Právny základ: Oprávnený záujem.
 • uplatňovanie práv Návštevníkov ako dotknutých osôb. Právny základ: Oprávnený záujem.
 • agenda vybavovanie súdnych sporov, vymáhania a exekúcií. Právny základ: Oprávnený záujem
 • poskytovanie osobných údajov orgánom verejnej moci na základe ich požiadavky. Právny základ: Oprávnený záujem.

3. Doba uchovávania

1. Všetky osobné údaje, ktoré získame na spracúvanie vyššie uvedeným spôsobom sa budú uchovávať:

 • v prípade priamej komunikácie cez súkromné správy tak, že budú vymazané po uplynutí lehoty 120 dní potom, čo Vám bola odoslaná finálna odpoveď. Lehota 120 dní bola určená s prihliadnutím na skutočnosť, že sa ojedinele môže objaviť prípad opätovného kontaktovania Prevádzkovateľa zo strany Návštevníka a je potrebné nadviazať na predchádzajúcu komunikáciu,
 • v prípade uplatňovania práv dotknutých osôb 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť vybavená,
 • v prípade agendy vybavovanie súdnych sporov, vymáhania a exekúcií 10 rokov po právoplatnom skončení príslušného konania,
 • v prípade poskytovania osobných údajov orgánom verejnej moci na základe ich žiadosti 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.
 • po dobu prevádzkovania Profilu na sociálnej sieti zo strany Prevádzkovateľa,
 • do momentu zrušenie/odstránenia účtu Návštevníka.

2. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme upozorniť, že samotná sociálna sieť nastavuje svoje jednotlivé funkcionality (ktoré Prevádzkovateľ nevie spracovať a ani ich neuchováva) a preto nie je vylúčené, že Vaše Príspevky zostanú viditeľné na sociálnej sieti po neobmedzenú dobu na časovej sieti, ak nebudú predtým vymazané v súvislosti s podmienkami ochrany osobných údajov konkrétnej sociálnej siete alebo príspevok neodstránite sami alebo nedôjde k odstráneniu Príspevku z iného dôvodu, napr. rozpor s právnymi predpismi alebo obsahom týchto podmienok.

3. Rovnako si Vás dovoľujeme upozorniť, že v prípade ak by došlo k výmazu Vašich osobných údajov zo strany sociálnej siete, Prevádzkovateľ nevie túto skutočnosť žiadnym spôsobom ovplyvniť ani tomu zabrániť.

4. S prihliadnutím na samostatné podmienky stanovené sociálnymi sieťami si Vás dovoľujeme upozorniť, že na ich webe/v aplikácii nájdete osobitné lehoty určujúce doby spracúvania.

4.Spracúvanie osobných údajov sociálnou sieťou

1. S prihliadnutím na aktuálne technické znalosti a nastavenia sociálnych sietí je zrejmé, že sociálne siete využívajú tzv. webtracking, pričom v tejto súvislosti nie je podstatné či ste registrovaný a/alebo prihlásený do konkrétnej sociálnej siete. Používanie tohto nástroja Prevádzkovateľ nevie žiadnym spôsobom ovplyvniť.

2. Rovnako môžete očakávať, že sociálna sieť používa Váš profil a údaje o Vašom správaní napr. na vyhodnotenie Vašich zvykov, osobných vzťahov, záľub a Prevádzkovateľ tieto postupy nevie žiadnym spôsobom ovplyvniť.

3. Prosím vezmite na vedomie, že prevádzkovateľ sociálnej siete zodpovedá sám, za všetky oblasti týkajúce sa spracúvania osobných údajov v súvislosti s Vašim užívateľským profilom, že ich poskytuje tretím stranám, že ich prenáša cezhranične do tretích krajín. Nad týmto spracúvaním nemá Prevádzkovateľ  žiadnu kontrolu a nezodpovedá za neho.

4. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sociálnymi sieťami nájdete na týchto linkoch:
Facebook: správa súborov Cookies
Google: správa súborov Cookies
Youtube: správa súborov Cookies
Linkedin: správa súborov Cookies
Instagram: správa súborov Cookies

5. S prevádzkovateľmi sociálnych sietí existuje vzťah v zmysle čl. 26 ods. 1 Nariadenia - spoločná zodpovednosť. Prevádzkovatelia sociálnych sietí v tomto smere určujú, riadia a spravujú celú, najmä technologickú infraštruktúru týchto služieb, majú vlastné zásady ochrany osobných údajov, udržujú s Návštevníkmi nimi nastavený a určený užívateľský vzťah (ak je Návštevník registrovaný). Pokiaľ ide o vymazanie príspevkov, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi alebo sú všeobecne nevhodné, zodpovedajú za ich vymazanie prevádzkovatelia sociálnych sietí a Prevádzkovateľ spoločne.

Za spracúvanie Vašich osobných údajov prostredníctvom sociálnych sietí zodpovedá Prevádzkovateľ iba v prípade, ak je do ich spracúvania zapojený ako spoločný prevádzkovateľ s prevádzkovateľom sociálnej siete alebo prevádzkovateľ využívajúci služby sprostredkovateľa.

O spoločnej zodpovednosti je možné hovoriť aj v prípade sociálnych sietí FACEBOOK a INSTAGRAM, ak ide o účel spracúvania Vašich osobných údajov spočívajúci v spracúvaní štatistických údajov, v rámci ktorého môže Prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje o Návštevníkovi a jeho správaní sa na sociálnych sieťach získané prostredníctvom sociálnej siete FACEBOOK a INSTAGRAM za účelom prieskumu trhu a reklamy. FACEBOOK a INSTAGRAM poskytuje Prevádzkovateľovi, pretože má oficiálne Profily na týchto sociálnych sieťach (tzv. fanpage), štatistické informácie v takom rozsahu, že je ich možné považovať za osobné údaje o Návštevníkovi, pretože na ich základe Prevádzkovateľ získa predstavu/prehľad o činnostiach, ktoré Návštevník na sociálnej sieti vykonáva.

5. Príjemcovia

1. Prevádzkovateľ môže za určitých okolností poskytnúť Vaše osobné údaje ďalším subjektom, a to v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov. Sú to predovšetkým:

 • naši zamestnanci, resp. osoby, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych a/alebo iných služieb, ďalej zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom,
 • iné subjekty, pri ktorých nám táto povinnosť vyplýva z platnej právnej úpravy, pričom rozsah takto poskytovaných osobných údajov je určený právnou úpravou. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie osoby používať Vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi preukázateľnými pokynmi a platnou právnou úpravou. Chceli by sme zdôrazniť, že napriek záväzku mlčanlivosti, ktorý je pre nás prvoradý, sme napriek tomu povinní zabrániť  spáchaniu trestného činu či oznamovať dôležité informácie v súvislosti s predchádzaním praniu špinavých peňazí či financovania terorizmu. 

2. V prípade ak sociálne siete FACEBOOK a INSTAGRAM vystupujú ako sprostredkovateľ (pri účele sociálne siete – správa profilov pre časť služieb označených ako „data file custom audiences“ /správa publika pre realizovanie reklamných kampaní, pričom v takom prípade  môže dochádzať k spájaniu osobných údajov spracúvaných Prevádzkovateľom a danou sociálnou sieťou/ a ako „measurement and analytics“ /služby v rámci ktorých sociálne siete spracúvajú osobné údaje v mene Prevádzkovateľa s cieľom merať výkonnosť a dosah reklamných kampaní Prevádzkovateľa a poskytuje Prevádzkovateľovi prehľady Návštevníkov, ktorí videli a reagovali na jeho reklamný obsah umiestnený na Profiloch sociálnych sietí).

6. Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

1. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.

2. Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, alebo na doplnenie neúplných osobných údajov. Ak zistíte, že o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplné údaje, neváhajte nás, prosím, kontaktovať na adrese TOBI Real Košice s.r.o. so sídlom Námestie osloboditeľov 3B, IČO 50 451 766 prípadne emailom na info@tobireal.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle: 0915 962 655.

3. Máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, avšak iba v rozsahu, v ktorom to Nariadenie umožňuje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu nášho oprávneného záujmu, môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody. 

4. Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k svojim osobným údajom. V prípade naplnenia podmienok definovaných Nariadením nás môžete požiadať o výpis svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. 

5. Za určitých okolností môžete požiadať o obmedzenie spracúvania, o prenos svojich osobných údajov a taktiež máte právo dosiahnuť vymazanie svojich osobných údajov („právo na zabudnutie“).

6. Máte právo na to, aby sme Vám ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámili porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre Vaše práva. Rovnako máte právo na účinný súdny prostriedok nápravy a právo na náhradu škody a zodpovednosť.


V Košiciach, dňa 15.2.2024
TOBI Real Košice s.r.o.